Aanmelden

De leerkracht van de basis- of middelbare school heeft u wellicht praktijkonderwijs geadviseerd. Voor kinderen met een leerachterstand van meer dan 2 jaar en een IQ tussen de 55 en de 80 is praktijkonderwijs het juiste onderwijstype. Kennismaken Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u nagaan of het praktijkonderwijs en onze school bij u en uw kind past. Bij het kennismakingsgesprek lichtte wij onze intakeprocedure nader toe. Na het kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden.

Aanmelden

U meldt uw kind aan met het aanmeldingsformulier van het Máximacollege.
U voegt hier verder bij:

 • Kopie van een geldig paspoort/ identiteitsbewijs kind;
 • Kopie van een geldig paspoort/ identiteitsbewijs ouders;
 • Onderwijskundig Rapport (OKR) met alle toetsgegevens en IQ-ondersoek (dit verkrijgt u via de basisschool).
 • Eventueel uitslagen van eerder (psychologisch) onderzoek (bijvoorbeeld; dyslexieverslag, logopedie, fysiotherapie of een diagnosestelling van bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS.

Uw aanmelding nemen we in behandeling op het moment dat de gegevens compleet zijn. Wanneer de aanmelding compleet is ontvangt u daarover een brief. Uw zoon/dochter wordt dan besproken in de intakecommissie. De intakecommissie neemt dan het besluit of uw zoon/dochter wordt toegelaten. Dit duurt zes of uiterlijk tien weken. Wanneer uw zoon/dochter wordt toegelaten ontvangt u hierover een brief met daarin een uitnodiging voor het intakegesprek. U kunt uw zoon/dochter vanaf dat moment officieel inschrijven op het Máximacollege. Om uw kind formeel in te schrijven vragen wij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Wanneer deze wordt verstrekt door Koers VO is de inschrijving officieel.

Voorafgaand aan de plaatsing bepaalt de intakecommissie of het praktijkonderwijs van het Máximacollege voor uw kind geschikt is. Dit doen we binnen 6 of uiterlijk 10 weken nadat u het aanmeldingsformulier en de benodigde gegevens heeft ingeleverd.
Plichten ouders

We verwachten van u dat u:

 • de benodigde gegevens op tijd schriftelijk aanlevert,
 • het meldt als uw kind speciale zorg nodig heeft,
 • het meldt als u uw kind op meerdere plekken tegelijk aanmeldt,
 • achter het beleid van de school staat.

Plichten school

U kunt van ons verwachten:

 • dat we een zorgvuldige afweging maken,
 • wij u tijdig informeren en ons aan de gestelde termijnen houden,
 • overleg over uw mogelijkheden als onze school niet passend is.

Wachtlijst

Ieder jaar kunnen we maximaal 30 leerlingen plaatsen. Dit doen wij in volgorde van aanmelding. Als er geen plaats is, kunnen we uw kind op de wachtlijst plaatsen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het oordeel van de intakecommissie kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Volgende stap is uw klacht te melden bij de klachtencommissie van onze overkoepelende stichting OZHW of eventueel bij de commissie gelijke behandeling. Tot slot kunt u uw bezwaar voorleggen aan de rechter.

Basisscholen

Basisscholen dienen voor de aanmelding een volledig ingevuld onderwijskundig rapport met addendum PrO/LWOO aan te leveren.

DLE-gegevens

De DLE-gegevens van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen moeten van het huidige schooljaar zijn. Bovendien moeten de toetsen waarop de DLE-gegevens zijn gebaseerd voldoen aan de TLV-criteria (Cito of Drempelonderzoek). Een voorbeeld is te vinden op www.koers-vo.nl.

IQ-onderzoek

Dit rapport bevat een IQ-onderzoek dat niet ouder mag zijn dan twee jaar en dient ondertekend te zijn door een GZ-psycholoog.